Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden voor de webwinkel shop.maisonsucre.nl treden in werking per 1-04-2022.
  

Algemene Voorwaarden voor Consumenten
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.Dag: kalenderdag;
8.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Maison Sucre B.V.
Showroom- & Vestigingsadres:
Groenendaal 245
3011 ZW Rotterdam

Telefoonnummer: +31 (0)10 760 18 50

Standaard openingstijden Kantoor:
Dinsdag tot en met vrijdag, van 9 uur tot 17 uur

Showroom op afspraak te bezoeken & op open dagen conform onze website.

E-mailadres: info@maisonsucre.nl

KvK-nummer: 57496900
BTW-identificatienummer: NL8526.06.941.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze afkomstig van de leverancier of gemaakt door de onderneming. Met als doel een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten te tonen. Aan de afbeeldingen zelf kunnen geen rechten worden ontleend, omdat veel artikelen zijn samengesteld uit natuurlijke materialen, dieren en/of door handwerk tot stand is gekomen. Wat elk product uniek maakt. Behang, stoffen, vloerkleden en handdoeken worden in series geproduceerd en ingekleurd. Wat betekent dat er onderling (kleine) verschillen zijn. Hou er rekening mee dat kleuren op uw beeldscherm kunnen afwijken van het product. Deze nuance kan belangrijk zijn bij behang en stoffen. Houdt u hier rekening mee. In de winkel kunt u veel behang en stoffen in het echt zien. Ook bieden we u de mogelijkheid tot het bestellen van een staal. Kennelijke lichte kleurafwijkingen, vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief btw;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1.Bij de aankoop van producten op afstand middels de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Uitgezonderd de artikelen / productgroepen genoemd onder artikel 8. Deze artikelen zijn uitgesloten van het recht van retour.

2.Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het deugdelijk verpakken van de retourzending valt onder de verantwoordelijkheid van de consument. Schade die voortkomt uit het ondeugdelijk verpakken van de retourzending zal worden verrekend.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn of haar rekening.

2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. verzorgingsproducten en interieurparfum / kaarsen;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
e. voor al het behang, behang wordt altijd op speciaal verzoek voor u besteld en kan daarom niet geretourneerd worden i.v.m. serieproductie en verfbad.
f. voor alle vloerkleden, deze worden allemaal persoonlijk voor u besteld en kunnen daarom niet geretourneerd worden.
g. bed- en badtextiel, dekbedden en hoofdkussens.
h. gordijnstoffen, meubelstoffen en interieurstoffen, deze worden speciaal voor u besteld en worden niet retour genomen.
i. voor goederen die niet standaard tot het assortiment fysiek in de showroom van Maison Sucre horen, en op verzoek van de consument is / zijn besteld.
j. voor stalen, dit is een service dienst en wordt voor u aangevraagd bij de desbetreffende leverancier en kan daarom niet geretourneerd worden.
k. voor advies diensten, die reeds zijn uitgevoerd.
l. verf
m. gordijnen en raambekleding.


Artikel 9 – De prijs
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.Prijsverhogingen binnen 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan wanneer de inkoopprijs wijzigt. 

4.Voor projecten met een looptijd van meer dan 4 maanden kunnen prijsverhogingen als gevolg van verhoogde inkoopprijzen worden doorberekend aan de consument.

5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3. De garantie op meubels is conform de algemeen geldende maatstaven. De garantie geldt uitdrukkelijk voor normaal gebruik en geconstateerde fabricage fouten. Uitdrukkelijk uitgesloten worden: krimpschade bij houten meubelen. Maison Sucre wijst iedere consument erop dat voor het behoud van de houten meubelen het verzorgen van een goede luchtvochtigheid essentieel is. Een goede kwaliteit luchtbevochtiger kan bij Maison Sucre worden besteld.

Tevens wordt uitdrukkelijk uitgesloten de volumevermindering van kussenvullingen.
Bij gebreken binnen het eerste jaar wordt ten hoogste 100% van het aanschaf bedrag vergoed nadat  de ondernemer in de mogelijkheid is gesteld de klacht op te lossen/verhelpen en dit niet gelukt is. Bij gebreken tussen het eerste en tweede jaar wordt ten hoogste 66.7% van het aanschafbedrag vergoed, nadat de ondernemer in de mogelijkheid is gesteld de klacht te verhelpen of op te lossen en dit niet gelukt is. Tussen het tweede en derde jaar wordt ten hoogste 33.3% van het aanschafbedrag vergoed, nadat de ondernemer in de mogelijkheid is gesteld de klacht te verhelpen of op te lossen en dit niet gelukt is. Na het derde jaar wordt de klacht beoordeeld op service of worden er kosten in rekening gebracht voor het verhelpen van de klacht. Er zal geen geldelijke vergoeding plaats vinden na het derde jaar.

4. Garantie zoals omschreven in artikel 10 lid 3 is uitgesloten voor aankopen met betrekking tot showroommodellen vloerkleden, meubels en verlichting & uitverkoop of sale artikelen.


 
Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen die voorradig zijn, zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de artikelen niet voorradig zijn zal Maison Sucre zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen over de levertijd. Indien de consument de levertijd te lang vind, heeft deze 7 dagen de tijd om de bestelling kostenloos te annuleren.

 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Indien een project waar goederen voor zijn besteld vertraagd is, dient de klant dit onverwijld aan de ondernemer kenbaar te maken. Eventuele kosten voor opslag van goederen kunnen door ondernemer in rekening worden gebracht. Indien het uitstel langer dan 2 maanden bedraagt, dient 50% van het openstaande bedrag te worden voldaan door de consument.

8. Wanneer een product of producten waar een aanbetaling op heeft plaats gevonden klaar staat voor uitlevering, en deze goederen door omstandigheden niet kunnen worden uitgeleverd bij de opdrachtgever / koper (omdat bijvoorbeeld een verbouwing uit loopt), is Maison Sucre gemachtigd per direct 50 % van de totaalsom van de goederen te factureren. De resterende 10 % dient onmiddelijk voldaan te worden bij oplevering.  


Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan. 
2. Bij overeenkomst op basis van offerte, met inachtneming van hetgeen over betalingen in artikel 12 en artikel 11 sub 7 staat vermeld, geldt als algemene betalingsconditie:

  • bij het geven van de opdracht 40% van de overeengekomen som.
  • 60% van de overeengekomen som voorafgaand of tijdens de levering.
  • Maison Sucre B.V. blijft eigenaar van de geleverde goederen, totdat het volledige restbedrag is voldaan.  

3. Indien gewenst en indien het bestelde op voorraad is, kan betaling ook geschieden, direct na het afronden van de bezichtiging.  
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Geschillen
1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 15 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikelen die speciaal voor u besteld worden, kunnen niet retour worden genomen.
Denk daarbij aan behang, interieurstoffen, raambekleding, verf, meubels, bed- en badtextiel, op maat gemaakte vloerkleden en dergelijke.
Ook teveel besteld behang wordt niet retour genomen. De kleuren op uw beeldscherm kunnen afwijken van het product. Bestel een behangstaal of stofstaal of maak een afspraak in de showroom. 

Twijfelt u of een item speciaal voor u besteld wordt en / retour mag worden gestuurd? Stuur ons vooraf een mail voor meer informatie: info@maisonsucre.nl
Op die manier voorkomt u mogelijke teleurstelling achteraf. 

Showroommodellen banken, stoelen, tafels en dergelijke (meubels), showroom modellen vloerkleden en showroom modellen, verlichting alsmede sale artikelen zijn uitgesloten van garantie.  

Artikelen die standaard deel uit maken van onze collectie kennen over het algemeen een levertijd van 2 a 3 werkdagen en kunnen, indien nodig, retour worden gestuurd.
Artikelen met een langere levertijd (vaak aangeduid met de omschrijving ‘levertijd: x-x weken’) worden wel speciaal voor u besteld. En worden dus niet retour genomen. 

Indien een artikel een langere levertijd heeft dan was voorzien, geeft dit niet automatisch het recht om de order te annuleren.
Denk bijvoorbeeld aan leveringen die vertraging oplopen als gevolg douane handelingen of andere onvoorziene omstandigheden. Of producten die op maat worden gemaakt en om die reden op voorhand een minder concrete levertijd kennen. Omdat productie ingepland dient te worden bij de fabriek en de snelheid van levering mede afhangt van de capaciteit.
Houdt u er rekening mee dat de kleuren van uw beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijkheid. U kunt nagenoeg alle voorbeelden zien in onze showroom. Wij heten u welkom op een inspiratie zaterdag of op een ander moment volgens afspraak.

 
Verzeker en stuur uw pakket aangetekend retour, omdat het risico bij retourzendingen bij de koper ligt. Goederen die deels of geheel beschadigd retour bij ons binnen komen kunnen helaas niet meer verkocht worden.

U dient voor een terugbrengafspraak telefonisch contact op te nemen met Maison Sucre B.V. . Kosten voor het wegbrengen van het product zijn voor rekening van de klant.